დააჩქარეთ კარიერული წინსვლა, მოემზადეთ უმაღლესი განათლების მისაღებად და საერთაშორისო გამოცდების ჩასაბარებლად,  გაიუმჯობესეთ საკომუნიკაციო ინგლისური ჩვენი გაკვეთილების საშუალებით.

საყოველთაოდ აღიარებული სწავლების ხარისხი, შთამბეჭდავი შედეგებით

myClass დაგეხმარებათ მიზნების მიღწევაში. ჩვენი სწავლების კომუნიკაციური მეთოდით განივითარებთ ინგლისურად საუბრის, კითხვის, მოსმენისა და წერის უნარებს.

საგაკვეთილო პროცესს უძღვებიან მაღალკვალიფიციური მასწავლებლები, რომლებიც არა მარტო ცოდნის გაუმჯობესებაში, არამედ ინგლისურად კომუნიკაციისას თავდაჯერებულობის ამაღლებაში შეგიწყობენ ხელს.

მიაღწიეთ თქვენს მიზანს ჩვენი გაკვეთილების მეშვეობით.

საგაკვეთილო პროცესს უძღვებიან მაღალკვალიფიციური მასწავლებლები, რომლებიც არა მარტო ცოდნის გაუმჯობესებაში, არამედ ინგლისურად კომუნიკაციისას თავდაჯერებულობის ზრდაში შეგიწყობენ ხელს.

თქვენი მიზნების შესაბამისად დასახეთ კონკრეტული სასწავლო გეგმა გაკვეთილების ფართო არჩევანიდან ნებისმიერი თანმიმდევრობით, ნებისმიერ, თქვენთვის ხელსაყრელ დღესა და დროს.  აირჩიეთ თქვენთვის საინტერესო თემა - პროფესიონალურ თუ პირად გარემოში ინტერაქციისთვის - გაუმჯობესეთ ენის უნარები და განიმტკიცეთ ცოდნა.

საგაკვეთილო პროცესი

myClass-ის თითოეული გაკვეთილი 90 წუთი გრძელდება და მოიცავს ინგლისური ენის საუბრის, წერის, კითხვისა და მოსმენის კომპონენტებს. თითოეულ გაკვეთილზე ისწავლით ახალ ლექსიკურ და გრამატიკულ სტრუქტურებს, ივარჯიშებთ სწორ გამოთქმაზე. ეფექტური სასწავლო გამოცდილებისთვის ისწავლით ჯგუფში, რომელიც იმავე ცოდნის დონეზე მყოფი სტუდენტებისგან შედგება. ჩვენი ინგლისური ენის გაკვეთილები შეესაბამება დონეების საერთო ევროპულ ჩარჩოს მიერ დადგენილ სტანდარტებს (CEFR).

Elementary, ელემენტარული დონე (A1)

იხილეთ მაგალითები, თუ რას ისწავლით Elementary (A1) დონეზე:

 • საკუთარ თავსა და ცხოვრებაზე საუბარს
 • გარე სამყაროს აღწერას
 • მიმართლებების კითხვას და შესაბამისი მითითებების მიცემას
 • საკუთარი მოსაზრებების გამოხატვას.

Pre-intermediate, საშუალოზე დაბალი დონე (A2)

იხილეთ მაგალითები, თუ რას ისწავლით Pre-intermediate (A2) დონეზე:

 • თავდაჯერებულად კომუნიკაციას
 • ელექტრონული და სტანდარტული წერილების წერას
 • საკუთარ ქვეყანასა და კულტურაზე საუბარს
 • გარკვეული ისტორიების, ამბების წერას და ზეპირად გადმოცემას.

Intermediate, საშუალო დონე (B1)

იხილეთ მაგალითები, თუ რას ისწავლით Intermediate (B1) დონეზე:

 • ცხოვრებისეულ საკითხებზე საუბარს და აზრების გაზიარებას
 • პირად გეგმებსა და მიზნებზე თუ მიღწევებზე საუბარს
 • წერითი ნაშრომის სწორ ორგანიზებას
 • სამოქმედო გეგმის ან პროექტის მომზადებას/დაწერას და წარდგენას.

Upper-intermediate საშუალოზე მაღალი დონე (B2)

იხილეთ მაგალითები, თუ რას ისწავლით Upper-Intermediate (B2) დონეზე:

 • მეცნიერებასა და ტექნოლოგიაზე საუბარს
 • ცვლილებებსა და გავლენებზე საუბარს
 • მედიის კონტექსტში მოცემული მასალის გაგება/გააზრებას
 • მოხსენების დაგეგმვა/დაწერასა და წარდგენას.

Advanced (C1)

იხილეთ მაგალითები, თუ რას ისწავლით Advanced (C1) დონეზე:

 • ვარაუდების გამოხატვას და ტრენდების ანალიზს
 • შეხვედრებსა და მოლაპარაკებებში აქტიურ ჩართულობას
 • ეთიკური პრობლემების და სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხების განხილვას
 • მოხსენების შედგენას და ანგარიშის ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობას.

Proficiency (C2)

იხილეთ მაგალითები, თუ რას ისწავლით Proficiency (C2) დონეზე:

 • კარგად სტრუქტურირებული და დამარწმუნებელი პრეზენტაციის წარდგენას
 • ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის გზების ძიებას და ანალიზს
 • ფორმალური სამუშაო ანგარიშის დაწერას
 • მონაცემების აღწერას და ინტერპრეტაციას.

ფასები

myClass გთავაზობთ კრედიტის პაკეტებს, რომლებიც მორგებულია თქვენი ცხოვრების სტილსა და ბიუჯეტზე. შეგიძლიათ 20, 40, 60 ან 80-კრედიტიანი პაკეტების შეძენა, თუმცა გახსოვდეთ: უფრო დიდი პაკეტის შეძენისას უფრო მეტს ზოგავთ.

კრედიტების ღირებულება იწყება საათში 12 ლარიდან. თანხის ნაწილობრივ გადახდის შემთხვევაში კი 260 ლარიდან (რეგულარული ფასი). გადახდა შესაძლებელია საბანკო გადარიცხვით ან საკრედიტო ბარათით.