ტესტის წერის ნაწილი გრძელდება 55 წუთს და შედგება 3 დავალებისგან. 

გარე ბმულები