რა გავლენას ახდენს თანამშრონელთა ინგლისური ბიზნესზე