სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის?

Aptis საშუალებას მოგცემთ განსაზღვროთ ინგლისური ენის ცოდნის გაუმჯობესების საჭიროება თქვენს ორგანიზაციაში. Aptis არის მოქნილი საერთაშორისო ტესტი, რომლის ჩატარების მეთოდი და ტესტის შინაარსი ადაპტირებადია ინდივიდუალური ორგანიზაციის პირობებსა და თანამშრომლებზე გათვლით:

  • სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში Aptis ტესტი შეიძლება გამოიყენებოდეს ინგლისური ენის განვითარების პროექტის ფარგლებში. ტესტირება შეიძლება ინგლისური ენის სატრეინინგო პროგრამის დასაწყის, შუა და დამამთავრებელ ეტაპზე როგორც კანდიდატების პროგრესის განმსაზღვრელი საშუალება
  • Aptis ტესტით შესაძლებელია განისაზღვროს სხვადასხვა ჯგუფებში დატრეინინგებისა და ინგლისური ენის უნარების განვითარების საჭიროება
  • Aptis ტესტი ადაპტირდება ორგანიზაციის მოთხოვნების მიხედვით.

რატომ APTIS ტესტი?

  • Aptis ტესტი შედგება გრამატიკისა და ლექსიკის სავალდებულო ნაწილს დამატებული ენის უნარებისგან (საუბარი, წერა, კითხვა და სმენა)
  • შესაძლებელია ტესტის სტრუქტურის ადაპტირება ინდივიდუალური პროექტის საჭიროების შესაბამისად
  • Aptis არის მოქნილი ტესტი, რომლის ჩატარებაც (დრო, ადგილი) შეიძლება დაიგეგმოს ორგანიზაციის საჭიროების შესაბამისად
  • Aptis ამოწმებს ინგლისური ენის ცოდნას A1-დან C დონემდე 
  • Aptis ტესტი შეიძლება ჩატარდეს სხვადასხვა მეთოდით - წერით, კომპიუტერისა და პლანშეტის საშუალებით. 

External links

Aptis გამოკვლევა: რუანდის საგანმანათლებლო საბჭო

Aptis გამოკვლევა: შრი ლანკის საერთაშორისო დასაქმების ბიურო