რა არის APTIS?

ბრიტანეთის საბჭოს ინგლისური ენის ტესტირების 70 წლიანი გამოცდილება აქვს. Aptis ტესტი შემუშავებულია ბრიტანეთის საბჭოს ექსპერტების მიერ უახლეს გამოკვლევებზე დაყრდნობით.   

Aptis ამოწმებ ინგლისური ენის ოთხივე უნარს - საუბარი, წერა, კითხვა და სმენა. ტესტი ასევე მოიცავს გრამატიკისა და ლექსიკის სავალდებულო კომპონენტს. ორგანიზაციები ინდივიდუალური მოთხოვნების მიხედვით ირჩევენ, სავალდებულო კომპონენტთან ერთად, ტესტის რომელ კომპონენტის ჩაბარებას მოსთხოვენ კანდიდატებს.

როგორ ბარდება APTIS ტესტი?

Aptis ტესტზე რეგისტრაციასა და ტესტის ჩაბარებაზე ინფორმაციას მოგაწოდებთ უშუალოდ დამსაქმებელი, უნივერისტეტი ან სკოლა. 

ტესტის შედეგები

ტესტის თითოეული კომპონენტი ფასდება 0-50 ქულით. Aptis ტესტის ქულათა სისტემა ეკვივალენტურია უცხო ენების ცოდნის საერთო ევროპული ჩარჩოს (CEFR) დონეებთან A1-დან C დონემდე. ტესტის ყველა კომპონენტის ჩაბარების შემთხვევაში კანდიდატი იღებს (CEFR) დონის საერთო შეფასებას. 

You will receive results based on the Common European Framework of Reference (CEFR). They will indicate your CEFR (A1-C) level for each skill tested. If you take all 4 skills you will receive an overall CEFR level. Along with your CEFR level a scaled score (0-50) showing your aptitude level for each skill level tested. 

Aptis ტესტის პასუხების ფურცლის ნიმუში. 

Aptis ტესტში მომზადება