მომსახურების პირობები ბრიტანეთის საბჭოში ინგლისური ენის შესასწავლად 

პირობები ეხება ტესტირებას ინგლისურ ენაში, კონსულტაციას და ინგლისური ენის კურსებს, რომლებსაც ბრიტანეთის საბჭო ახორციელებს პირისპირ, ვირტუალურად ან შერეული ფორმატით. 

ნაწილი 1:ზოგადი პირობები: მომსახურების პირობების შესახებ

1.1 მომსახურების ეს პირობები ეხება ნებისმიერ ხელშეკრულებას თქვენსა და ბრიტანეთის საბჭოს შორის ინგლისური ენის კურსში თქვენი მონაწილეობის შესახებ (მათ შორის ონლაინ, თვითშემსწავლელი ან შერეული სწავლების ტიპის კურსები) ან ტესტირებაში, ან ინგლისური ენის კონსულტაციებში მონაწილეობის თაობაზე, რომლებსაც გთავაზობთ ბრიტანეთის საბჭო. ეს ტესტები, კონსულტაციები და / ან კურსები (მათ შორის პირისპირ, ვირტუალური ან შერეული მიწოდების მეთოდები), რომლებიც მოიცავს შესაბამის ბეჭდურსა თუ ელექტრონულ მასალებს (ერთობლივად მოხსენიებული, როგორც „ინგლისური ენის პროდუქტები“), შეიძლება მიწოდებული იყოს პირადად, ვირტუალურად ან შერეული ფორმატით. დამატებითი ინფორმაცია შესაბამისი პროდუქტის მიწოდების ფორმატის შესახებ (მათ შორის ტექნიკური მახასიათებლები, რომლებიც საჭიროა თქვენი კომპიუტერისთვის ან მობილური მოწყობილობისთვის ციფრული შინაარსის მისაღებად) შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს პორტალზე ან სხვა, შესაბამის მარკეტინგულ მასალებში.

1.2 გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ მომსახურების პირობები ინგლისური ენის პროდუქტის დაჯავშნამდე ან შეძენამდე ბრიტანეთის საბჭოს ონლაინ სისტემის („პორტალი“) მეშვეობით ან პირადად.

1.3. ეს ზოგადი პირობები შეიძლება შეიცვალოს შესაბამისი სპეციალური პირობებით, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენს საქმიანობასთან კონკრეტულ განსაზღვრულ იურისდიქციაში და ჩამოყალიბებულია ქვემოთ, მე-3 ნაწილში (სპეციალური პირობები) და/ან დამატებითი პირობებით, რომლებიც დაკავშირებულია კონკრეტულ პროდუქტთან, მომსახურებასთან ან ვირტუალურ ჩამოტვირთვასთან/ მასალასთან, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ, მე-2 ნაწილში (ციფრული მომსახურების გამოყენების პირობები) და მე-4 ნაწილში (დამატებითი პირობები). ზოგადი პირობები, ციფრული მომსახურების გამოყენების პირობები, სპეციალური პირობები და დამატებითი პირობები ერთობლივად არის მოხსენიებული, როგორც „მომსახურების პირობები“. ზოგად პირობებს, ციფრული მომსახურების გამოყენების პირობებს, სპეციალურ პირობებსა და დამატებით პირობებს შორის წინააღმდეგობის შემთხვევაში პრიორიტეტები დალაგდება შემდეგნაირად: (i) დამატებითი პირობები, (ii) სპეციალური პირობები, (iii) ციფრული მომსახურების გამოყენების პირობები, (iv) ზოგადი პირობები.

1.4 გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პორტალის მეშვეობით ან სხვაგვარად შემოთავაზებული ინგლისური ენის პროდუქტის დაჯავშნამდე და/ან გადახდამდე, თქვენ მოგეთხოვებათ, დათანხმდეთ მომსახურების პირობებებს (ინტერნეტის მეშვეობით ან პირადად). ვითარებიდან გამომდინარე, გრაფების „ვეთანხმები“ ან „თანხმობა და გადახდა“ მონიშვნით ონლაინ (თუ განაცხადი შეგაქვთ ინტენეტის მეშვეობით) ან მომსახურების პირობების ქაღალდის ასლზე ხელმოწერით (თუ განაცხადი შეგაქვთ პირადად), თქვენ ადასტურებთ მომსახურების ამ პირობებზე თანხმობას. თუ არ გსურთ მომსახურების პირობებზე თანხმობა, თქვენ ვერ შეძლებთ, დაესწროთ ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომი იყოს თქვენთვის ბრიტანეთის საბჭოს მიერ შემოთავაზებული ინგლისური ენის პროდუქტი.

 

2. ბრიტანეთის საბჭოს და თქვენი ხელშეკრულების შესახებ

2.1 თუ სპეციალურ პირობებში სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული, თქვენ დებთ იურიდიულად სავალდებულო ხელშეკრულებას ბრიტანეთის საბჭოსთან, რომელიც სამეფო ქარტიით დარეგისტრირებულია ინგლისსა და უელსში საქველმოქმედო ორგანიზაციად (ნომერი 209131 ინგლისსა და უელსში და ნომერი SC03773 შოტლანდიაში). ოფისი დარეგისტრირებულია მისამართზე: 10 Spring Gardens, London, SW1A 2BN. ბრიტანეთის საბჭო მუშაობს სხვადასხვა ქვეყანაში ადგილობრივი ფილიალების ან/და შვილობილი ოფისების, აგრეთვე ადგილობრივი ინკორპორატიული შვილობილი კომპანიების მეშვეობით. სპეციალურ პირობებში და/ან დამატებით პირობებში, საჭიროების შემთხვევაში, წარმოდგენილია დამატებითი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და იმის შესახებ, თუ როგორ გეხებათ ეს თქვენ. მომსახურების პირობები შეიძლება ითარგმნოს სხვა ენაზე. ასეთი თარგმანი განკუთვნილია მხოლოდ სახელმძღვანელო მითითებებისთვის, თუ სპეციალურ პირობებში სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული. თუ არსებობს წინააღმდეგობა ინგლისურენოვან ვარიანტსა და თარგმნილ ვარიანტს შორის, უპირატესობა მიენიჭება ინგლისურენოვან ვარიანტს.

2.2 თქვენ მიერ დადებული ხელშეკრულება მომსახურების პირობების შესახებ გეხებათ პირადად თქვენ და შესაბამისად, თქვენ არ შეგიძლიათ გადასცეთ სხვას ამ მომსახურების პირობებით გათვალისწინებული თქვენი უფლებები და ვალდებულებები ნაწილობრივ ან სრულად, ბრიტანეთის საბჭოს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2.3 ბრიტანეთის საბჭომ, თავისი შეხედულებისამებრ, შეიძლება რაიმე ფორმით გადასცეს ხელშეკრულება (მთლიანად ან ნაწილობრივ) ან ქვეკონტრაქტი, ან გადასცეს ინგლისურენოვანი პროდუქტის მიწოდების უფლება: (i) ცალკეულ დაწესებულებას, რომელსაც აკონტროლებს ბრიტანეთის საბჭო ან სხვაგვარად წარმოადგენს ბრიტანეთის საბჭოს ორგანიზაციების ჯგუფის ნაწილს; ან (ii) აუთსორსინგის ან მესამე მხარის მომსახურების ნებისმიერ მიმწოდებელს, რომელსაც, მომსახურების ხელშეკრულების თანახმად, დაკისრებული აქვს ბრიტანეთის საბჭოსთვის მომსახურების მიწოდება.

2.4 ამ მომსახურების პირობების მიზნებისთვის „თქვენ“ ნიშნავს პირს, რომელიც განსაზღვრულია განაცხადში, როგორც ინგლისური ენის პროდუქტთან დაკავშირებული მონაწილე, რომელიც უნდა დაესწროს ან სხვაგვარად მიუწვდებოდეს ხელი ბრიტანეთის საბჭოს მიერ პორტალით ან სხვაგვარად შეთავაზებულ ინგლისური ენის პროდუქტზე („რეგისტრაციის განაცხადი“); ან თუ მონაწილე 18 წლამდე ასაკისაა, მშობელს ან მეურვეს, რომელსაც შეაქვს რეგისტრაციის განაცხადი.

 

3. როგორ უნდა დაჯავშნოთ და გადაიხადოთ ინგლისური ენის პროდუქტის გადასახადი

3.1 რეგისტრაციის განაცხადი კეთდება თქვენ მიერ, როდესაც:

ა) თქვენ შეგაქვთ განაცხადი ინგლისური ენის განსაზღვრულ პროდუქტზე დასწრების ან სხვაგვარად დაშვების შესახებ კონკრეტულ ადგილას, ან იურისდიქციაში და კონკრეტული თარიღისთვის და/ან დროისთვის (საჭიროების შემთხვევაში) და/ან ვირტუალურად;

(ბ) თქვენ დათანხმდით მომსახურების პირობებს; და

გ) მიიღებს კანონიერ გადასახადს მის მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე; ან ბრიტანეთის საბჭო სხვაგვარად მიიღებს ინგლისური ენის პროდუქტთან დაკავშირებულ შესაბამის თანხას ნაღდი ფულით ან საბანკო გადარიცხვით.

3.2 რეგისტრაციის განაცხადის წარდგენით თქვენ:

 (ა) აკეთებთ შეთავაზებას ინგლისური ენის პროდუქტზე დასწრების ან სხვაგვარად დაშვების თაობაზე მომსახურების პირობების შესაბამისად; და

ბ) ადასტურებთ, რომ თქვენ ხართ მინიმუმ 18 წლის.

3.3 რეგისტრაციის განაცხადის წარდგენა შეუძლიათ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც სულ მცირე 18 წლის არიან. 18 წლამდე ასაკის პირმა, რომელსაც სურს განაცხადის შეტანა, უნდა სთხოვოს მშობელს ან მეურვეს, მისი სახელით წარადგინოს რეგისტრაციის განაცხადი და დაადასტუროს, რომ თანახმაა მომსახურების პირობებზე.

3.4 თუ თქვენ წარადგინეთ თქვენი რეგისტრაციის განაცხადი:

(ა) პორტალის მეშვეობით, ბრიტანეთის საბჭოს მიერ თქვენი რეგისტრაციის განაცხადის შესახებ 3.1 (ა) და 3.1 (ბ) პუნქტებში აღწერილი ინფორმაციის მიღების შემდეგ თქვენ მიიღებთ დასტურს ბრიტანეთის საბჭოსგან იმის თაობაზე, რომ მან მიიღო ინფორმაცია და საფასურის გადახდის შემთხვევაში გამოგიგზავნით ინგლისური ენის პროდუქტის დეტალებს, რომელსაც დაჯავშნით („დადასტურება“). 3.1 (გ) პუნქტის შესაბამისად, საფასურის მიღების შემდეგ ქვითარი გამოგზავნილი იქნება „პოპ-აპ“ შეტყობინების, ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, ან სხვა ელექტრონული შეტყობინების სახით, რომელიც შეგიძლიათ ამობეჭდოთ („ჯავშნის დადასტურება“). ასეთი ჯავშნის დადასტურება უნდა შეიცავდეს მომსახურების პირობების ასლს;

(ბ) 3.1 (გ) პუნქტის შესაბამისად საფასურის გადახდის შემთხვევაში პირადად ბრიტანეთის საბჭოს წარმომადგენელი დაგიდასტურებთ ინგლისური ენის პროდუქტის დეტალებს, რომლითაც თქვენ ხართ დაინტერესებული („დადასტურება“). ჯავშნის დადასტურება გადმოგეცემათ ან გამოგეგზავნებათ საფასურის მიღების შემდეგ, 3.1 (გ) პუნქტის შესაბამისად. მომსახურების პირობების ასლი გადმოგეცემათ პირადად, როგორც დადასტურების ნაწილი ან ჯავშნის დადასტურების ნაწილი.

3.5 ეჭვის თავიდან აცილების მიზნით, თუ დაჯავშნას ინტერნეტით განახორციელებთ, ინგლისური ენის პროდუქტის ხელშეკრულება იურიდიულად ძალაში შევა, როდესაც გამოგეგზავნებათ ჯავშნის დადასტურების „პოპ-აპ“ შეტყობინება, წერილი ელექტრონული ფოსტით ან სხვა ფორმის ელექტრონული შეტყობინება.

3.6 ჯავშნის დადასტურება ჩაითვლება ბრიტანეთის საბჭოს დასტურად ინგლისური ენის შესაბამის პროდუქტზე თქვენი რეგისტრაციის მიღების თაობაზე და ამ თანხმობის შემდეგ ძალაში შედის მომსახურების პირობების შესახებ იურუდიულად სავალდებულო ხელშეკრულება („ხელშეკრულება“) თქვენსა და ბრიტანეთის საბჭოს შორის.

3.7 თუ მომსახურების პირობების შესაბამისად ხელშეკრულება გაუქმებული არ არის, ხელშეკრულება შეწყდება, როდესაც შესაბამისი ინგლისური ენის პროდუქტი სრულად იქნება მიწოდებული, რის შემდეგაც მომსახურების პირობებში მითითებული ვალდებულებები შეჩერდება (გარდა კურსის მასალების გამოყენების იმ შეზღუდვებისა, რომლებიც განსაზღვრულია მე-12 პუნქტში და რომლებიც გაგრძელდება სამუდამოდ).

3.8 თუ თქვენ არ მიიღეთ ჯავშნის დადასტურება რეგისტრაციის განცხადების წარდგენიდან 72 საათის განმავლობაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ბრიტანეთის საბჭოს ელექტრონული ფოსტით მისამართზე: office@ge.britishcouncil.org. თქვენთვის არ იქნება დაჯავშნილი ადგილი, სანამ არ გამოგიგზავნიან ჯავშნის დადასტურებას. დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ შეგიძლიათ მიიღოთ ინგლისური ენის პროდუქტი, რომელიც მიწოდებული იქნება სრულად ან ნაწილობრივ ციფრული მომსახურების ფორმით, გამოგეგზავნებათ, როგორც ჯავშნის დადასტურების ნაწილი ან ცალკე ელექტრონული ფოსტით, ან ელექტრონული შეტყობინების სხვა ფორმით.

 

4. როგორ გადაიხადოთ

4.1 პორტალით შემოთავაზებული ინგლისური ენის ყველა პროდუქტის ფასები გამოჩნდება პორტალზე (ან მოგეწოდებათ პირადად, საჭიროების შემთხვევაში). ყველა მითითებული ფასი მოიცავს ბრიტანეთის საბჭოს მიერ დაკისრებულ ყველა გადასახადსა და ხარჯს სადებეტო და საკრედიტო ბარათების გამოსაყენებლად, თუ სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული. თქვენ შეიძლება დაგეკისროთ დამატებითი ხარჯები სადებეტო ან საკრედიტო ბარათების გამოყენებისთვის თქვენი პროვაიდერისგან და ეს ხარჯები დაემატება ბრიტანეთის საბჭოს მიერ გამოცხადებულ საფასურს. საფასური შესაძლოა დროდადრო შეიცვალოს, მაგრამ ეს გავლენას არ მოახდენს სარეგისტრაციო განაცხადზე, რომელიც დადასტურებული იყო ჯავშნის დასტურით.

4.2 გადახდა საკრედიტო ან სადებეტო ბარათით

4.2.1 გადახდა შესაძლებელია საკრედიტო ან სადებეტო ბარათით, როგორც ეს ახსნილია რეგისტრაციის განაცხადის პროცესში. ყველა შემთხვევაში ბრიტანეთის საბჭო განიხილავს გადახდას, როგორც დადასტურებას, რომ თქვენ ხართ პირი, რომელიც უფლებამოსილია გამოიყენოს ასეთი საკრედიტო ბარათი ან სადებეტო ბარათი და რომ თქვენი ასაკი აღემატება 18 წელს.

4.2.2 საკრედიტო ან სადებეტო ბარათით გადახდა ხდება დაუყოვნებლივ, მესამე მხარის გადახდის პროცესორის მეშვეობით, უსაფრთხო ბმულზე. ბრიტანეთის საბჭო არ ინახავს ბარათის ინფორმაციას. თუ საფასურს ინტერნეტით იხდით, საკრედიტო და სადებეტო ბარათით გადახდის ყველა ქვითარს მიიღებთ ელექტრონული ფოსტით, ან „პოპ-აპ“ შეტყობინებით თქვენი პორტალის ანგარიშზე, ან ელექტრონული შეტყობინების სხვა ფორმით (საჭიროების შემთხვევაში) და ეჭვის თავიდან ასაცილებლად, ეს იქნება ჯავშნის დადასტურება.

4.3 გადახდა საბანკო გადარიცხვით

4.3.1 ინგლისური ენის ზოგიერთი პროდუქტისთვის ბრიტანეთის საბჭოს შეუძლია მიიღოს საფასური უშუალო საბანკო გადარიცხვით. თუ ბრიტანეთის საბჭო ამ ვარიანტს გთავაზობთ, ეს მკაფიოდ იქნება მითითებული პორტალზე ან პირადად გაცნობებენ, ან მითითებული იქნება სპეციალურ პირობებში და/ან დამატებითი პირობებში.

4.3.2 ბრიტანეთის საბჭო განიხილავს გადახდას, როგორც დადასტურებას იმის თაობაზე, რომ თქვენ უფლებამოსილი ხართ, განახორციელოთ საბანკო გადარიცხვა.

4.3.3 თუ გადახდა განხორციელდა საბანკო გადარიცხვის მეშვეობით, ის დამუშავდება 72 საათის განმავლობაში, თუ ეს შესაძლებელია.

4.3.4 თუ თქვენ იხდით სათანადო საფასურს საბანკო გადარიცხვით, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თქვენ შეიძლება დაგეკისროთ ბანკის მიერ დაწესებული დამატებითი გადასახადები საბანკო გადარიცხვის მეთოდის გამოყენებისთვის. ბრიტანეთის საბჭოს მიერ აღნიშნული ბანკის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის დადასტურება წარმოადგენს ჯავშნის დადასტურებას.

4.4 გადახდა ნაღდი ფულით ან ჩეკით

4.4.1 თუ რეგისტრაციის განაცხადს პირადად წარადგენთ, ბრიტანეთის საბჭომ შეიძლება მიიღოს შესაბამისი საფასური ნაღდი ფულით ან ჩეკით. ასეთი გადახდის მიღება (3.1 პუნქტის შესაბამისად) წარმოადგენს დაჯავშნის დადასტურებას.

4.5 თქვენ არ გაქვთ უფლება, დაესწროთ ან სხვაგვარად იყოთ დაშვებული ინგლისური ენის შესაბამის პროდუქტთან სანამ შესაბამის საფასურს  სრულად არ გადაიხდით; სანამ არ გადაიხდით,  ბრიტანეთის საბჭოს შეუძლია, ხელი შეუშალოს თქვენს დაშვებას ან დასწრებას ინგლისური ენის შესაბამის პროდუქტზე სრულად ან ნაწილობრივ, თქვენ მიმართ რაიმე ვალდებულების გარეშე. 

 

5. ხელშეკრულების გაუქმება ბრიტანეთის საბჭოს მიერ

5.1 ბრიტანეთის საბჭომ შეიძლება გამოგიგზავნოთ წერილობითი შეტყობინება (ელექტრონული ფოსტით ან სხვაგვარად) და გააუქმოს ხელშეკრულება რაიმე მიზეზით ნებისმიერი ინგლისურენოვანი პროდუქტის დაწყების თარიღამდე (მათ შორის, თვითშემსწავლელ ან შერეული სწავლების პროდუქტთან, ან სხვა ონლაინ ინგლისური ენის პროდუქტთან თქვენს პირველ დაშვებამდე).  თუ ბრიტანეთის საბჭო გააუქმებს ხელშეკრულებას 5.1 პუნქტის თანახმად, ის დააბრუნებს  საფასურს, რომელიც უკვე გადახდილია თქვენ მიერ ინგლისური ენის შესაბამისი პროდუქტისთვის.

5.2 ბრიტანეთის საბჭოს შეუძლია ასევე გააუქმოს ხელშეკრულება ნებისმიერ დროს, თქვენ მიმართ ვალდებულების გარეშე, თუ:

ა) თქვენ ვერ გადაუხდით თანხას ბრიტანეთის საბჭოს ინგლისური ენის შესაბამისი პროდუქტისთვის, როგორც ეს მოთხოვნილია ზემოთ, მე-4 პუნქტში მითითებულ გადახდის პირობებში; ან

(ბ) თქვენ დაარღვიეთ მომსახურების პირობები; ან

(გ) ბრიტანეთის საბჭო ვერ უზრუნველყოფს ინგლისური ენის პროდუქტის მიწოდებას სრულად მიზეზების გამო, რომლებსაც ის ვერ აკონტროლებს.

5.3. თუ ბრიტანეთის საბჭომ გააუქმა ხელშეკრულება 5.2 (ა) ან 5.2 (ბ) პუნქტის შესაბამისად, ბრიტანეთის საბჭო უფლებამოსილია, შეინარჩუნოს (ან მოითხოვოს საფასურის გადახდა, ვითარების მიხედვით) შესაბამისი საფასური სრულად.

5.4 თუ ბრიტანეთის საბჭომ გააუქმა ხელშეკრულება 5.2 (გ) პუნქტის შესაბამისად, თქვენ უფლება გაქვთ აირჩიოთ: (i) სრულად დაიბრუნოთ შესაბამისი საფასური;  ან (ii) (შესაძლებლობის შემთხვევაში) დაშვებული იყოთ/დაესწროთ ალტერნატიულ ეკვივალენტურ ინგლისური ენის პროდუქტს. თუ თქვენ აირჩევთ (ii) ვარიანტს და ალტერნატიული ეკვივალენტური ინგლისური ენის პროდუქტის საფასური აღემატება გაუქმებული ინგლისური ენის პროდუქტის საფასურს, თქვენ ვალდებული იქნებით, გადაიხადოთ სხვაობა მე-4 პუნქტის შესაბამისად. თუ თქვენ აირჩევთ (ii) ვარიანტს და ალტერნატიული ეკვივალენტური ინგლისური ენის პროდუქტის შესაბამისი საფასური უფრო დაბალია, ვიდრე გაუქმებული ინგლისური ენის პროდუქტის საფასური, ბრიტანეთის საბჭო დააბრუნებს სხვაობას. თქვენ უნდა აცნობოთ ბრიტანეთის საბჭოს წერილობით (მათ შორის, გააგზავნოთ ელ-ფოსტა მისამართზე office@ge.britishcouncil.org. თქვენ მიერ არჩეული ვარიანტის შესახებ თოთხმეტი (14) კალენდარული დღის განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც მიიღებთ ბრიტანეთის საბჭოსგან შეტყობინებას იმის თაობაზე, რომ ინგლისური ენის შესაბამისი პროდუქტი გაუქმდა.

 

6. ხელშეკრულების გაუქმება თქვენ მიერ

6.1 ხელშეკრულების გაუქმება გაუქმების 14-დღიან პერიოდში

6.1.1 თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელშეკრულება თქვენი ჯავშნის დადასტურების დღიდან 14 დღის განმავლობაში რაიმე ახსნა-განმარტების გარეშე.

6.1.2 გაუქმების ვადა ამოიწურება თქვენი ჯავშნის დადასტურების მიღების დღიდან 14 დღის შემდეგ.

6.1.3 გაუქმების უფლების გამოსაყენებლად თქვენ ბრიტანეთის საბჭოს ხელშეკრულების გაუქმების თაობაზე თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ უნდა შეტყობინოთ მკაფიო განცხადებით (მაგ., ფოსტით გაგზავნილი წერილით ან ელექტრონული ფოსტით 5.4 პუნქტში მითითებულ მისამართზე). შეგიძლიათ გამოიყენოთ გაუქმების ფორმის თანდართული მოდელი (იხ. დანართი ა), მაგრამ ეს არ არის სავალდებულო.

6.1.4 გაუქმების ვადის დასაკმაყოფილებლად საკმარისია, გაუქმების ვადის გასვლამდე გააგზავნოთ განცხადება გაუქმების შესახებ.

გაუქმების შედეგი

6.1.5 თუ თქვენ გააუქმებთ ხელშეკრულებას გაუქმების 14-დღიან ვადაში, რომელიც  ზემოთ 6.1.1 პუნქტშია მითითებული, ბრიტანეთის საბჭო აგინაზღაურებთ ინგლისური ენის შესაბამისი პროდუქტისთვის თქვენგან მიღებულ ყველა გადასახადს.

6.1.6 ბრიტანეთის საბჭო შეფერხების გარეშე აანაზღაურებს საფასურს ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ თქვენი გადაწყვეტილების  თაობაზე შეტყობინების მიღების დღიდან არა უგვიანეს 14 დღის განმავლობაში.

6.1.7 ბრიტანეთის საბჭო დააბრუნებს თანხას გადახდის იმავე საშუალებით, რომელიც თქვენ გამოიყენეთ პირველადი ტრანზაქციისთვის, თუ თქვენ არ ხართ სხვაგვარად შეთანხმებული; ნებისმიერ შემთხვევაში, თქვენ არ დაგეკისრებათ რაიმე საფასური თანხის დაბრუნების შედეგად.

6.1.8 (ა) გარდა თვითშემსწავლელი ან შერეული სწავლების პროდუქტების შემთხვევებისა, თუ თქვენ შეიტანთ რეგისტრაციის განაცხადს იმ თარიღში, ეს ნიშნავს, რომ ინგლისური ენის პროდუქტის დაწყების თარიღი, რომელიც მითითებულია 6.1 პუნქტში, გაუქმების პერიოდში აღმოჩნდება და თქვენ ხელი მიგიწვდებათ ინგლისური ენის ამ პროდუქტზე გაუქმების პერიოდში. თქვენ აცნობიერებთ, რომ პირდაპირ მოითხოვთ ადგილს ან დაშვებას ინგლისური ენის პროდუქტთან გაუქმების პერიოდის განმავლობაში და თუ ამის შემდეგ გააუქმეთ ხელშეკრულება, თქვენ ვალდებული იქნებით, ბრიტანეთის საბჭოს გადაუხადოთ თანხა, რომელიც პროპორციულია იმ მომსახურების, რომელიც ბრიტანეთის საბჭომ შეასრულა ინგლისური ენის შესაბამისი პროდუქტის მისაწოდებლად, სანამ თქვენ შეატყობინებდით ბრიტანეთის საბჭოს ხელშეკრულების გაუქმების თაობაზე თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ.

(ბ) თვითშესწავლის პროდუქტის ან შერეული სასწავლო პროდუქტის შემთხვევაში, ან ინგლისური ენის პროდუქტის სხვა ციფრული მომსახურების შემთხვევაში, რომელიც წარმოადგენს ინგლისური ენის პროდუქტს, გამოიყენება შემდეგი:

(i) გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ბრიტანეთის საბჭომ არ შეიძლება კანონით უზრუნველყოს ციფრული მომსახურება გაუქმების 14-დღიანი პერიოდის გასვლამდე, თუ არ არსებობს პირდაპირ შეთანხმება ამის შესახებ და აცნობიერებთ, რომ ამ შემთხვევაში თქვენ აღარ გექნებათ გაუქმების უფლება;

(ii) თუ გსურთ დაშვებული იყოთ და გამოიყენოთ ციფრული მომსახურება გაუქმების პერიოდში, თქვენ უნდა მონიშნოთ შესაბამისი გრაფა მომსახურების გამოყენების პირობების ბოლოს, რათა დაადასტუროთ, რომ თქვენ (ა) ეთანხმებით ციფრული მომსახურების დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფას; და (ბ) აღიარებთ, რომ თქვენ დაკარგავთ თქვენ მიერ გაუქმების უფლებას; და

(iii) თუ ზემოთ ნახსენები გრაფა მონიშნეთ, თქვენ დაკარგავთ გაუქმების უფლებას, როგორც კი გაააქტიურებთ ბმულს ან დაიწყებთ ციფრული მომსახურების გადმოტვირთვას.

6.1.9 თქვენ არ გაქვთ გაუქმების უფლება ინგლისური ენის შესაბამის პროდუქტთან სრულად ან ნაწილობრივ დაშვების ან მისი დასწრების შემდეგ. ეჭვის თავიდან აცილების მიზნით, ინგლისური ენის ინტერნეტით თვითშემსწავლელი ან შერეული სწავლების პროდუქტის შემთხვევაში ითვლება, რომ თქვენ ხელი მიგიწვდებათ მთელ პროდუქტზე, როგორც კი მიიღებთ დაშვებას პირველ მოდულთან პირდაპირ ან ციფრული ფორმატით.

6.2 ხელშეკრულების გაუქმება გაუქმების 14-დღიანი პერიოდის შემდეგ

6.2.1 6.1 პუნქტში ნახსენები გაუქმების პერიოდის გასვლის შედეგ თქვენ არ გაქვთ ხელშეკრულების გაუქმების ავტომატური უფლება. ამ პერიოდის შემდეგ ხელშეკრულების ნებისმიერი გაუქმება საჭიროებს ბრიტანეთის საბჭოს ადგილობრივი ცენტრის დასტურს. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ბრიტანეთის საბჭოს ადგილობრივ ცენტრს, რომ აუხსნათ, რატომ გინდათ ხელშეკრულების გაუქმება და გაარკვიოთ, დაუშვებს თუ არა ცენტრი გაუქმებას.

 

7. კურსის მიწოდება

7.1 ბრიტანეთის საბჭო უზრუნველყოფს, რომ ინგლისური ენის ყოველი პროდუქტი ყველა ძირითადი ასპექტით მიწოდებული იყოს ისე, როგორც აღწერილია პორტალზე ან სხვაგვარად. თუმცა, ბრიტანეთის საბჭო უფლებამოსილია, შეიტანოს ცვლილებები ინგლისური ენის ნებისმიერი პროდუქტის შინაარსსა და ინგლისური ენის პროდუქტის მიწოდებაში, თუ ეს ცვლილება არსებითად არ შეცვლის ინგლისური ენის პროდუქტს.

7.2 სხვა კურსზე გადაყვანა:

ა) მხოლოდ ინგლისური ენის პირისპირ სწავლების კურსთან კავშირში თუ გსურთ სხვა კურსზე გადასვლა, მას შემდეგ, რაც დაიწყეთ თქვენი რეგისტრაციის განაცხადში მითითებული კურსი, რადგან ფიქრობთ, რომ თქვენ მიერ დაწყებული კურსის დონე არ არ არის თქვენთვის შესაფერისი, დაუკავშირდით და აუხსენით ეს ბრიტანეთის საბჭოს. თუ ბრიტანეთის საბჭო ეთანხმება, რომ თქვენ მიერ დაწყებული კურსის დონე არ არის თქვენთვის შესაფერისი, ბრიტანეთის საბჭო თავისი ძალისხმევის ფარგლებში გადაგიყვანთ სხვა კურსზე (შესაძლებლობების გათვალისწინებით) დამატებითი საფასურის გარეშე.

 (ბ) თუ თქვენ მიერ შეძენილი ინგლისური ენის პროდუქტი დაკავშირებულია ვირტუალურ სწავლებასთან, თქვენ შეგიძლიათ გადაცვალოთ თარიღები, რომლებზეც იყავით შეთანხმებული.

 

8. მონაცემთა დაცვა

8.1 ბრიტანეთის საბჭო იყენებს გაერთიანებული სამეფოს 1998 წლის მონაცემთა დაცვის აქტს ყველა თავისი გლობალური საქმიანობისთვის, თუ ადგილობრივი ეკვივალენტური კანონი არ არის უფრო ძლიერი. 

8.2 გაერთიანებული სამეფოს მონაცემთა დაცვის აქტი მოქმედებს ორი ძირითადი მიმართულებით. ის აძლევს ადამიანებს მათი პირადი ინფორმაციის გამოყენების უფლებას და ადგენს წესებს იმ ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ამუშავებენ პირად ინფორმაციას.

8.3 ბრიტანეთის საბჭო:

 (ა) გამოიყენებს თქვენ მიერ მიწოდებულ პირად ინფორმაციას:

(i) იმისთვის, რომ გაუკეთოს ორგანიზება და ადმინისტრირება ბრიტანეთის საბჭოს განსაზღვულ ინგლისური ენის პროდუქტს, რომელიც თქვენ აირჩიეთ, მათ შორის და არა მხოლოდ, თქვენ მიერ ინგლისური ენის შესაბამისი პროდუქტის საფასურის გადახდის გასაადვილებლად დანიშნული მესამე მხარის უსაფრთხო გადახდის პროვაიდერის მეშვეობით;

(ii) თქვენთვის ბრიტანეთის საბჭოს მიერ ორგანიზებული საქმიანობის, კურსების, სემინარებისა და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის გამოსაგზავნად ელექტრონულად ან სხვა ფორმით, თუ თქვენ არ თქვით ამაზე უარი;

(iii) ბრიტანეთის საბჭოს პროდუქტისა და მომსახურების შესახებ თქვენი აზრის მოსათხოვნად, თუ თქვენ არ თქვით ამაზე უარი; და

(iv) შეგროვებული ინფორმაციის გამოსაყენებლად კვლევის მიზნებისთვის, თუ თქვენ არ თქვით ამაზე უარი;

(ბ) დაიცავს პირად ინფორმაციას, რომელიც მას მიეწოდა და უზრუნველყოფს, რომ პირად ინფორმაციაზე მხოლოდ მათ მიუწვდებოდეთ ხელი, ვისთვისაც ეს აუცილებელია; და

(გ) გაუზიარებს ბრიტანეთის საბჭოს ფარგლებში არსებულ ინფორმაციას მხოლოდ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ბრიტანეთის საბჭოს სახელით აწარმოებენ ინგლისური ენის პროდუქტების საფასურის გადახდის პროცედურას თუ ინფორმაციის გაზიარება აუცილებელია სამართლიანი და კანონიერი მიზნისთვის, ან თუ გვაქვს ინდივიდის თანხმობა.

8.4 თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ბრიტანეთის საბჭოს ექნება მხოლოდ მონაცემები, რომლებიც აუცილებელია ბრიტანეთის საბჭოს ინგლისური ენის იმ პროდუქტის ადმინისტრირებისთვის, რომელზეც დარეგისტრირდით თქვენ ან თქვენი შვილი (18 წლის ასაკამდე).

თქვენს პირად ინფორმაციასთან დაშვება

8.5 გაერთიანებული სამეფოს მონაცემთა დაცვის აქტის თანახმად, ნებისმიერ ადამიანს აქვს ზოგადი უფლება, მოითხოვოს თავისი პირადი ინფორმაციის ასლი. ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ინფორმაცია, რომელიც გააჩნია ბრიტანეთის საბჭოს თქვენ შესახებ. მოთხოვნისას თქვენ უნდა წარმოგვიდგინოთ:

(ა) მოთხოვნა წერილობითი ფორმით,

(ბ) საფასური £ 10.00-ის ოდენობით;

(გ) თქვენი პირადობის დამადასტურებელი საბუთი და თქვენი მისამართი; და

(დ) ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ბრიტანეთის საბჭოს გონივრულად სჭირდება მოთხოვნის დამუშავებისთვის (მაგალითად, ბრიტანეთის საბჭოს ოფისებისა და პერსონალის მონაცემები, რომლებთანაც გქონდათ კავშირი და როდის გქონდათ კავშირი).

8.6 ბრიტანეთის საბჭო არ დაიწყებს თქვენი ინფორმაციის განხილვას, სანამ არ მიიღებს ყველა ზემოჩამოთვლილ მონაცემს. თქვენი მოთხოვნის წარსადგენად ან მოთხოვნის წარდგენისთვის დახმარების მისაღებად დაუკავშირდით მონაცემთა დაცვის ოფიცერს მისამართზე Dataprotection@britishcouncil.org. მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნა უნდა წარადგინოთ წერილობითი ფორმით, თუ გსურთ პირადად გაესაუბროთ ვინმეს, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ბრიტანეთის საბჭოს, ტელეფონის ნომერი +44 (0) 20 7389 3172.

 

9. მრავალფეროვნება და ჩართულობა

9.1 ბრიტანეთის საბჭო ცდილობს უზრუნველყოს, რომ ყველა ადამიანს მიეწოდოს თანაბარი შესაძლებლობები.

9.2 თუ გაქვთ რაიმე უუნარობა ან განსაკუთრებული საჭიროება, ბრიტანეთის საბჭო შეიტანს გონივრულ ცვლილებებს იმისთვის, რომ გონიერების ფარგლებში თქვენთვის ისეთივე ხელმისაწვდომი იყოს ყველაფერი ინგლისური ენის შესაბამის პროდუქტში როგორც ადამიანისთვის, რომელიც არ არის უნარშეზღუდული.

9.3 გთხოვთ, მიაწოდოთ ბრიტანეთის საბჭოს მონაცემები თქვენი უუნარობისა და სპეციალური საჭიროებების შესახებ რაც შეიძლება სწრაფად (იდეალურ ვარიანტში, ინგლისური ენის შესაბამისი პროდუქტის დაწყების თარიღამდე მინიმუმ 8 კვირით ადრე).

10. ბავშვთა დაცვა

10.1 ბრიტანეთის საბჭო მიიჩნევს, რომ ყველა ბავშვს აქვს პოტენციალი და რომ ყველა ბავშვი მნიშვნელოვანია - ყველგან, მთელ მსოფლიოში. ბრიტანეთის საბჭო იცავს პოზიციას, რომ ყველა ბავშვს აქვს უფლება, დაცული იყოს ცუდად მოპყრობისგან ნებისმიერი ფორმით, როგორც ეს განსაზღვრულია 1989 წლის UNCR-ის მე-19 მუხლში.

11. თქვენი ვალდებულებები

11.1 თქვენ ვალდებული ხართ:

(ა) ინგლისური ენის პროდუქტში მონაწილეობისას ნებისმიერ დროს მოიქცეთ პატიოსნად, თავაზიანად, პატივისცემით სხვების მიმართ;

(ბ) მოემზადოთ ბრიტანეთის საბჭოს ინგლისური ენის პროდუქტისთვის ბრიტანეთის საბჭოს მიერ გონივრული მოთხოვნის შესაბამისად;

გ) დაესწროთ ან სხვაგვარად მიგიწვდებოდეთ ხელი ყველა სეანსსა და სხვა საქმიანობაზე, რომლებიც წარმოადგენს ბრიტანეთის საბჭოს ინგლისური ენის პროდუქტის ნაწილს (დასაშვებია გაცდენა სამედიცინო ან სხვა შეთანხმებული მიზეზებით) და საჭიროების შემთხვევაში სრულად მიიღოთ მონაწილეობა ჯგუფურ მუშაობაში; და

(დ) დაიცვათ ყველა ინფორმაციის კონფიდენციალურობა, რომელსაც მიიღებთ ბრიტანეთის საბჭოს ინგლისური ენის პროდუქტში მონაწილეობისას.

11.2 ბრიტანეთის საბჭო იტოვებს უფლებას, უარი თქვას თქვენს მიღებაზე, დაშვებაზე, ან მოითხოვოს ინგლისური ენის პროდუქტის დატოვება, თუ თქვენი ქცევა ჩაითვლება მავნებლურად; შესაძლოა მიაყენოს ზიანი, უსიამოვნება, შეურაცხყოფა ან ტრავმა; არღვევს ღონისძიების ჩატარების ადგილის წესებსა და ნორმებს, ან ციფრული მომსახურების პირობებს, ან მომსახურების პირობებს, ან სხვაგვარად არის მიუღებელი. ბრიტანეთის საბჭომ, შეიძლება, ზოგ შემთხვევაში ჩაატაროს  ჩხრეკა უსაფრთხოების მიზნით, რათა უზრუნველყოს იქ მყოფთა და იმ შენობის უსაფრთხოება, რომელშიც ფიზიკურად მიწოდებულია ინგლისური ენის პროდუქტი (და თქვენ თანხმობას აცხადებთ ამაზე). აკრძალულია არასანქცირებული ფოტო და ჩამწერი აპარატურის გამოყენება და ინგლისური ენის პროდუქტის ონლაინ კოპირება ნებისმიერი ფორმით.

 

12. ინტელექტუალური საკუთრება

12.1     ინგლისური ენის ყველა  პროდუქტისმასალის საავტორო უფლებები და ინტელექტუალური საკუთრების ყველა სხვა  უფლებადარჩება ბრიტანეთის საბჭოსა და მისი ლიცენზორების ერთადერთ და ექსკლუზიურ უფლებად. თქვენ ვალდებულებას იღებთ, რომ არ გააკეთებთ ბრიტანეთის საბჭოს ინგლისური ენის პროდუქტის მასალების ასლს ან არ მისცემთ უფლებას, გაკეთდეს ასლი; ან არ გაავრცელებთ ამ მასალებს ინტერნეტის ან ინტრანეტის საშუალებით; ან არ გაამჟღავნებთ ამ მასალებს ან დაუშვებთ გამჟღავნებას ან გაყიდვას; ან არ მიაქირავებთ მესამე პირებს.

 

12.2     ბრიტანეთის საბჭო თანახმაა, რომ მოგცეთ არაექსკლუზიური უსასყიდლო ლიცენზია ბრიტანეთის საბჭოს ინგლისური ენის შესაბამისი  პროდუქტისმასალების გამოსაყენებლად თქვენი სწავლისა და კვლევის მიზნით, რომელიც უკავშირდება ინგლისური ენის პროდუქტს და რომელიც დაჯავშნეთ, მაგრამ არა კომერციული მიზნებისთვის.

13. უარის თქმა პასუხისმგებლობაზე

13.1. მომსახურების პირობებში არაფერი ზღუდავს ან გამორიცხავს ბრიტანეთის საბჭოს პასუხისმგებლობას სიკვდილის ან/და პირადი დაზიანებისათვის, რომელიც გამოწვეულია ბრიტანეთის საბჭოს ან მისი თანამშრომლების, აგენტების ან ქვეკონტრაქტორების უყურადღებობით, თაღლითურად შეცდომაში შეყვანით და სხვა ვალდებულებებს, რომლებიც კანონით  არ შეიძლება იყოს შეზღუდულია და / ან გამორიცხული.

13.2 13.1 პუნქტის თანახმად, ბრიტანეთის საბჭო ვერ აიღებს პასუხისმგებლობას და პირდაპირ გამორიცხავს პასუხისმგებლობას თქვენი საკუთრების დანაკარგის ან დაზიანებისთვის, რომელიც შეიძლება მოხდეს ბრიტანეთის საბჭოს ინგლისური ენის პროდუქტის პირადად ან ონლაინ დასწრების დროს. თუ თქვენ ესწრებით ინგლისური ენის პროდუქტს პირადად, თქვენ განსაკუთრებულად სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოთ და არასდროს დატოვოთ მობილური ტელეფონები, ბლექბერი / აიფონი, აიპედი ან ლეპტოპი უყურადღებოდ. გარდა ამისა, ბრიტანეთის საბჭო არცერთ გარემოებაში არ იქნება პასუხისმგებელი თქვენ წინაშე ხელშეკრულებით, სამოქალაქო კანონდარღვევით, კანონის თანახმად მოვალეობით ან სხვაგვარად მოგების დაკარგვისთვის, ბიზნესის დაკარგვისთვის, სუფთა ეკონომიკური დანაკარგისთვის ან ნებისმიერი არაპიდაპირი თუ ირიბი ზიანისთვის, გამომდინარე ამ ხელშეკრულებიდან ან ხელშეკრულებასთან კავშირიდან.

13.3. 13.1 და 13.2 პუნქტების თანახმად, ბრიტანეთის საბჭოს ვალდებულება, გამომდინარე ამ ხელშეკრულებიდან ან ხელშეკრულებასთან კავშირიდან, უნდა შემოიფარგლოს ინგლისური ენის პროდუქტის საფასურის შესაბამისი თანხით.

 

14. სრული ხელშეკრულება

14.1 ზოგადი პირობები, სპეციალური პირობები, დამატებითი პირობები რეგისტრაციის განაცხადთან, დადასტურებასთან, ჯავშნის დადასტურებასა და ნებისმერ დოკუმენტებთან ერთად, რომლებიც ნახსენებია მომსახურების პირობებში, ასევე ბრიტანეთის საბჭოს კონფიდენციალობის პოლიტიკა, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ ვებგვერდზე http://www.britishcouncil.tn/en/privacy-terms და ციფრული მომსახურების გამოყენების პირობები წარმოადგენს თქვენსა და ბრიტანეთის საბჭოს შორის დადებულ სრულ ხელშეკრულებას ინგლისური ენის შესაბამის პროდუქტთან დაკავშირებით. თქვენ აღიარებთ, რომ არ ეყრდნობით ბრიტანეთის საბჭოს მიერ ან ბრიტანეთის საბჭოს სახელით გაკეთებულ რაიმე განცხადებას, დაპირებას ან წარდგენილ ფაქტებს, რომლებიც არ არის აღნიშნული ხელშეკრულებაში და აქედან გამომდინარე, უარს ამბობთ უფლებაზე, დაეყრდნოთ ზემოხსენებულს. თუმცა, მომსახურების პირობებში არაფერი გამორიცხავს პასუხისმგებლობას თაღლითური განცხადების ან ქმედებისთვის.

14.2 14.3 პუნქტში ნახსენები მომსახურების პირობები და სხვა დოკუმენტები ვრცელდება ხელშეკრულებაზე და გამორიცხავს სხვა პირობებს, რომლებსაც ცდილობთ, დააწესოთ ან შეიტანოთ; ან რომლებიც იგულისხმება ვაჭრობაში, ჩვეულებით, პრაქტიკაში ან საქმიანი ოპერაციების მართვის ჩვეულ პროცედურაში.

 

15. უარი უფლებაზე

15.1 ხელშეკრულების ფარგლებში ნებისმიერი უფლების ჩამორთმევა ეფექტურია მხოლოდ წერილობითი ფორმით და ეხება მხოლოდ იმ მხარეს, რომელსაც გაეგზავნა უარი და იმ გარემოებას, რომელშიც გაეცა უარი.

16. შეწყვეტა

16.1 თუ ხელშეკრულების რომელიმე დებულება (ან დებულების რომელიმე ნაწილი) სასამართლოს ან სათანადო იურისდიქციის ორგანოს მიერ მიჩნეულია ძალადაკარგულად, უკანონოდ ან შეუსრულებლად, ეს დებულება ან დებულების ნაწილი, საჭიროებისამებრ, არ ჩაითვლება ხელშეკრულების ნაწილად და არ იქონიებს ზემოქმედებას ხლშეკრულების სხვა დებულების კანონიერებასა და მისი განხორციელების შესაძლებლობაზე.

17. მოქმედი კანონები და დავის გადაწყვეტა

17.1. იმ იურისდიქციის ფარგლებში მოქმედი სავალდებულო კანონების გათვალისწინებით, რომელშიც ინგლისური ენის პროდუქტია მიწოდებული, ხელშეკრულებასა და ნებისმიერ დავაზე ან საჩივარზე, რომელიც გამომდინარეობს ან დაკავშირებულია ხელშეკრულებასთან, ან მის საგანთან, ან ფორმირებასთან (მათ შორის, არასაკონტრაქტო დავები ან პრეტენზიები), ვრცელდება ინგლისის კანონები. ეჭვის თავიდან აცილების მიზნით, თუ ხელშეკრულება დაიდო ელექტრონული ფორმით, ჩაითვლება ინგლისში შექმნილად, თუ სხვაგვარად არ არის დადგენილი სპეციალურ პირობებში.

17.2 ბრიტანეთის საბჭო იმედოვნებს, რომ თქვენი გამოცდილება ბრიტანეთის საბჭოსთან იქნება შესანიშნავი და მიესალმება თქვენს კომენტარებს, წინადადებებსა და ინფორმაციას კმაყოფილების ან უკმაყოფილების თაობაზე. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შენიშვნა ან საჩივარი ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, იხილოთ ბრიტანეთის საბჭოს კომენტარებისა და საჩივრების ვებგვერდი (http://www.britishcouncil.org/contact/about-customer-services) და მიჰყვეთ იქ მითითებულ პროცედურას.

17.3 თუ საჩივარი, დავა ან სარჩელი ვერ გადაწყდება მოლაპარაკებით თქვენსა და ბრიტანეთის საბჭოს შორის, ინგლისის სასამართლოებს ექნებათ არაგამომრიცხავი იურისდიქცია პრეტენზიაზე, რომელიც წარმოიშობა ხელშეკრულებიდან ან დაკავშირებულია ხელშეკრულებასთან. ეს ნიშნავს, რომ ყველა პრეტენზია, რომელიც დაკავშირებულია ხელშეკრულებასთან, შეიძლება გადაწყდეს მოსამართლის მიერ (ან რამდენიმე მოსამართლის მიერ) ინგლისურ სასამართლოში. თუმცა, ბრიტანეთის საბჭო იტოვებს უფლებას, წამოიწყოს სამართალწარმოება თქვენ წინააღმდეგ ამ ხელშეკრულების დარღვევისთვის თქვენს ქვეყანაში ან ნებისმიერ სხვა შესაბამის ქვეყანაში.

 

18. ბრიტანეთის საბჭოსთან დაკავშირება

18.1 თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, კომენტარები ან საკითხები ამ ხელშეკრულების ან ბრიტანეთის საბჭოს ინგლისური ენის პროდუქტის თაობაზე, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.

19. შეტყობინებები

19.1 ბრიტანეთის საბჭო შეიძლება დაგიკავშირდეთ ან მოგაწოდოთ ამ ხელშეკრულებაში ნახსენები შეტყობინება პორტალის მეშვეობით ან ელექტრონული წერილით ელექტრონულ ფოსტაზე ან მისამართზე, რომელიც მითითებულია თქვენს სარეგისტრაციო განაცხადში.

20 შეთანხმება მომსახურების პირობებზე

20.1     ონლაინ:

გრაფების„ვეთანხმები“ან „თანხმობა და გადახდა“ მონიშვნით, სიტუაციიდან გამომდინარე, თქვენ ადასტურებთ თქვენს შეთანხმებას, დაიცვათ მომსახურების პირობები.იურიდიულად სავალდებულო ხლშეკრულება შევა ძალაში, როდესაც თქვენ მიიღებთ ჯავშნის დადასტურებას (როგორცესზემოთ,მე-3 პუნქტში, არის განმარტებული).

20.2     პირადად:

 

მომსახურების პირობების ქაღალდის ასლის ხელმოწერით თქვენ ადასტურებთ თქვენსშეთანხმებას, დაიცვათ ეს პირობები. იურიდიული სავალდებულო ხელშეკრულება შევა ძალაში, როდესაც ბრიტანეთის საბჭოს წარმომადგენელი დაადასტურებს თქვენი საფასურის მიღებას.

ნაწილი 2: ციფრული მომსახურების გამოყენების პირობები (ინგლისური ენის ვირტუალურ პროდუქტებთან კავშირში)

1. ქვემოთ „ვეთანხმები“გრაფის მონიშვნით თქვენ ადასტურებთ, რომ თქვენ:

•გაეცანით და დათანხმდით ციფრული მომსახურების პირობებს;

•გესმით, რომ თქვენ ყიდულობთ ელექტრონულ კურსს ან ვირტუალური სწავლების სეანსს, მაგ., თვითშესწავლის პროდუქტს ან შერეულ სასწავლო პროდუქტს და ამ უკანასკნელის შემთხვევაში ციფრული მომსახურების გამოყენების პირობები დაკავშირებულია ბრიტანეთის საბჭოს ამ პროდუქტის ვირტუალურ ნაწილთან („ციფრული მომსახურება“).

 

2. სხვა პირობები

2.1 თუ თქვენ იყიდეთ ინგლისური ენის პროდუქტი, რომელიც მოწოდებულია სრულად ან ნაწილობრივ ვირტუალური საშუალებებით, გამოყენებული იქნება შემდეგი პირობები:

(ა) რადგან ციფრული მომსახურება მიწოდებული იქნება მესამე მხარის ვებბრაუზერის საშუალებით (მაგალითად, Internet Explorer, Chrome და Firefox), თქვენ ასევე უნდა წაიკითხოთ შესაბამისი გამოყენებისა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობები, რადგან ეს ეხება თქვენ მიერ ამ ვებბრაუზერის გამოყენებას. ჩვენ მოგაწვდით ბმულს, როგორც შესყიდვის პროცესის ნაწილს.

(ბ) ბრიტანეთის საბჭო არის ციფრულ მომსახურებისა და ციფრული მომსახურების დიზაინის, სტრუქტურის, „გარეგნული სახის“ და ციფრული მომსახურების ორგანიზების ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების მფლობელი ან ლიცენზიატი.

ციფრული მომსახურების შესაბამისი საფასურის გადახდისას ბრიტანეთის საბჭო განიჭებთ არაექსკლუზიურ ლიცენზიას, სხვა პირისთვის გადაცემის გარეშე, ციფრული მომსახურების გამოყენებისა და წვდომისთვის მხოლოდ ციფრული მომსახურების გამოყენების პირობების თანახმად.

(გ) თქვენ თანახმა ხართ, რომ:

  • არ დაუშვებთ ციფრულ მომსახურებასთან სხვა ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს;
  • ხელს არ შეუშლით, ჩაერევით ან შეზღუდავთ ბრიტანეთის საბჭოს მიერ გაწეული მომსახურების გამოყენებას;
  • ციფრულ მომსახურებაში თქვენი მონაწილეობის დროს არ ატვირთავთ ან გამოაქვეყნებთ კომენტარებს ან მასალას, რომელიც არის ცრუ, შეურაცხმყოფელი, სქესობრივად ვნების აღმძვრელი, ცილისმწამებლური, მუქარის გამომხატველი, უხამსი ან უკანონო; ან რომელიც არღვევს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს;
  • არ გამოიკვლევთ ან გამოცდით ციფრული სამსახურების დაუცველობას, ან მიმართავთ რაიმე ხრიკს, ან გატეხთ ციფრულ მომსახურებასთან დაკავშირებულ მომხმარებლის ავტორიზაციას ან უსაფრთხოების კონტროლს.
  • არ შეცვლით კომპილაციას, დაშლით, გადააკეთებთ, გააკეთებთ ასლს, დუბლიკატს, შეცვლით ან გააკეთებთ რაიმე კომპიუტერული პროგრამის ან სხვა კოდის ან სკრიპტის ადაპტაციას, რომლებიც წარმოადგენს ციფრული მომსახურების ნაწილს (გარდა კანონით დაშვებული ფარგლებისა), ან არ შეეცდებით ციფრულ მომსახურებას გადასცეთ ან ციფრული მომსახურების მეშვეობით გადასცეთ ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ვირუსს, ჭიას, ტროას ცხენს ან სხვა გამანადგურებელ კომპონენტს.
  • არ შეცვლით, გადააკეთებთ, წაშლით, ჩაერევით ან ბოროტად გამოიყენებთ ფაილებს ან სხვა მონაცემებს, რომლებიც ეკუთვნის ბრიტანეთის საბჭოს ან უზრუნველყოფილია ბრიტანეთის საბჭოს მიერ ან მესამე მხარის მიერ, როგორც ციფრული მომსახურების ნაწილი (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს დაშვებულია ციფრული მომსახურების გამოყენების პირობებით); ან
  • არ გამოიყენებთ ციფრულ მომსახურებას მოქმედი კანონმდებლობის საწინააღმდეგოდ.

2. სხვა პირობები (გაგრძელება)

(დ) ჩვენ არ დავიშურებთ ძალისხმევას, გონიერების ფარგლებში, იმისთვის, რომ ციფრული მომსახურება ხელმისაწვდომი იყოს დაჯავშნის დადასტურებით შეთანხმებულ თარიღსა და დროში. თუმცა, ინტერნეტის მახასიათებლების გამო, ბრიტანეთის საბჭო არ იძლევა გარანტიას, რომ თქვენ მიერ ციფრული მომსახურების გამოყენება იქნება უწყვეტი ან ხარვეზების გარეშე. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი რაიმე დაგვიანებაზე, მიწოდების ჩავარდნაზე, ან სხვა დანაკარგზე ან ზიანზე, რომელიც წარმოქმნილია საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მონაცემთა გადაცემის შედეგად, მათ შორის ინტერნეტით. და თქვენ აცნობიერებთ, რომ ციფრული მომსახურება შეიძლება იყოს შეზღუდული, დაგვიანებული და შეექმნას სხვა პრობლემები ასეთი კომუნიკაციური საშუალებების გამოყენებისას.

(ე) თქვენ ხართ პასუხისმგებელი, რომ იქონიოთ ყველა აპარატურა, პროგრამული უზრუნველყოფა და სატელეკომუნიკაციო საშუალებები, რომლებიც აუცილებელია ციფრული მომსახურების გამოყენებისათვის და პასუხისმგებელი ხართ ყველა მასთან დაკავშირებულ ხარჯებზე, მათ შორის ინტერნეტმომსახურების მიმწოდებლის საფასურზე.

(ვ) პასუხისმგებლობის უარყოფა და შეზღუდვა:

(i) მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ დავიშურებთ ძალისხმევას, გონიერების ფარგლებში, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ციფრული მომსახურების შინაარსი იყოს ზუსტი და განახლებული, ჩვენ არ ვაკეთებთ არავითარ განცხადებებს და არ ვიძლევით გარანტიებს, პირდაპირსა თუ ნაგულისხმევს.

(ii) კანონით დაშვებულ ფარგლებში ჩვენ გამოვრიცხავთ ყველა პირობას, გარანტიას, განცხადებას ან სხვა პირობებს, რომლებიც შეიძლება ეხებოდეს ჩვენს საიტს ან მის შინაარსს, პირდაპირ თუ ნაგულისხმევად.

(iii) ბრიტანეთის საბჭო ხელს უწყობს გამოხატვის თავისუფლებას, მაგრამ ციფრული მომსახურების მეშვეობით გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ წარმოადგენდეს ბრიტანეთის საბჭოს შეხედულებებს.

(iv) ამ წესებსა და პირობებში არაფერი გამორიცხავს ან ზღუდავს რომელიმე მხარის პასუხისმგებლობას სიკვდილისთვის ან პირადი ზიანისათვის, რომელიც გამოწვეულია მისი დაუდევრობით (ან ბრიტანეთის საბჭოს შემთხვევაში, მისი თანამშრომლების დაუდევრობით მოვალეობის შესრულებისას), ან თაღლითურად შეცდომაში შეყვანისთვის, ან ნებისმიერი სხვა შემთხვევისთვის, როდესაც პასუხისმგებლობა არ შეიძლება იყოს შეზღუდული შესაბამისი კანონით.

(v) ბრიტანეთის საბჭო არავითარ შემთხვევაში არ იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერი ფაქტობრივი ან სავარაუდო ირიბი დანაკარგის ან ზიანისთვის, როგორც არ უნდა იყოს ისინი წარმოშობილი.

(vi) ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ბრიტანეთის საბჭოს მაქსიმალური პასუხისმგებლობა ციფრული მომსახურების გამოყენების პირობებთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით, სამოქალაქო კანონდარღვევით, კანონის თანახმად მოვალეობის დარღვევით ან სხვაგვარად, არ უნდა აღემატებოდეს ციფრული მომსახურებისთვის გადახდილ ან გადასახდელ საფასურს.

(ზ) ციფრული მომსახურების გამოყენების პირობებთან დაკავშირებით:

მე წავიკითხე და ვეთანხმები ამ პირობებს

საჭიროების შემთხვევაში, მომსახურების პირობების თანახმად, მე ვადასტურებ, რომ ვეთანხმები, რომ ბრიტანეთის საბჭომ დამიშვას ციფრულ მომსახურებასთან დაუყოვნებლივ (მომსახურების პირობებში მითითებული გაუქმების 14-დღიანი პერიოდის გასვლამდე) და ვაცნობიერებ, რომ დავკარგავ ხელშეკრულების გაუქმების უფლებას, როგორც კი დაშვებული ვიქნები ციფრულ მომსახურებასთან.