ვიდეომასალაში ახსნილია ლექსიკისა და ლქსიკური მარაგის გამოყენების ასპექტები, რაც გათვალისწინებულ იქნება IELTS მეტყველების უნარ-ჩვევების შეფასებისას და გულისხმობს სიტყვათაწყობას, კონოტაციას, შედარებით იშვიათი ლექსიკისა და ფრაზების გამოყენებას, პერეფრაზებს. მოცემულია რჩევები, თუ როგორ უნდა გაიუმჯობესოთ ლექსიკა და ლექსიკური მარაგი.