გვჯერა, რომ ხელოვნებას და კულტურას შეუძლია წამყვანი როლი ითამაშოს და აჩვენოს საზოგადოებას, რომ უფრო მეტად ღია და ინკლუზიური სოციალური მოდელი განაპირობებს საზოგადოების ყველა წევრის კეთილდღეობას.

პროგრამის „შეუზღუდავი შესაძლებლობები“ მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ხელოვნების მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია საქართველოში, ბრიტანული ინკლუზიური ხელოვნების ექსპერტთა გამოცდილების გაზიარების საფუძველზე. პროფესიონალებს, ხელოვნების დასწესებულებებს, პროდიუსერებს და გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებს შორის გრძელვადიანი თანამშრომლობის დამყარება და მათი უნარების განვითარება რომ შექმნან და წარმოადგინონ ინკლუზიური ნამუშევარი.

პროგრამის ამოცანები

პროგრამის ზოგადი ამოცანაა:

უფრო მეტად ღია, ინკლუზიური და შემოქმედებითი საზოგადოების შექმნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სექტორის განვითარების მიზნით სამხრეთ კავკასიასა და უკრაინაში.

პროგრამის ამოცანებია:

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართულობის გაზრდა შემოქმედებით ეკონომიკასა და კულტურის პოლიტიკის შემუშავებაში;
  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უნარების განვითარება რათა შექმნან და წარმოადგინონ ნამუშევრები ოთხივე ქვეყნის ხელოვნების სფეროში, რომელიც იქნება ხარისხიანი და ინკლუზიური;
  • გრძელვადიანი თანამშრომლობის და პარტნიორობის დამყარება ბრიტანელ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხელოვანებთან და კომპანიებთან სექტორის განვითარების და ინტერნაციონალიზაციის მიზნით;
  • სოციალურ პოლიტიკასა და კანონმდებლობაზე გავლენის მოხდენა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებული სენსიტიურ თემებების უკეთ გასაგებად.

პარტნიორები

პროექტი ხორციელდება ბრიტანეთის საბჭოს საქართველოს ოფისის,  შემოქმედებითი საქართველოს და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სამინისტროს ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში. 

ჩვენ შევქმენით პროექტის მრჩეველთა საბჭო, რათა სპეციალური საჭიროების მქონე პირებს ჰქონოდათ საკუთარი აზრის გამოხატვის საშუალება და მათი საჭიროებები უფრო მეტად ყოფილიყო გათვალისწინებული. პროექტის მრჩეველთა საბჭოსთან საკონსულტაციო შეხვედრის შემდეგ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამთავრობო და კულტურის აქტორები, ღონისძიებების ორგანიზატორები და ბრიტანელი ექსპერტი შექმნიან სპეციალურ დოკუმენტს ხელოვნების და კულტურის სფეროში ღონისძიებების ორგანიზატორებისთვის, რომელიც ორიენტირებული იქნება ერთის მხრივ,  შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე ხელოვანების სახელოვნებო პრაქტიკაში ინტეგრირებაზე და მეორე მხრივ სახელოვნებო პროდუქტებსა და სივრცეებზე სპეციალურ საჭიროებათა მქონე პირების ხელმისაწვდომობის გაზრდაზე საქართველოში.

აქტივობები

ბრიტანელი კონსულტანტი ითანამშრომლებს შემოქმედებით საქართველოსთან და რეგულარულ საკონსულტაციო შეხვედრებს გამართავს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, კულტურის აქტორებთან და ღონისძიებების მენეჯერებთან, რათა შექმნას სპეციალური დოკუმენტი სახელოვნებო ინსტიტუციებისა და სივრცეებისთვის, რომლებიც ორგანიზებას უწევენ კულტურულ ღონისძიებებს.

სპეციალური დოკუმენტის შექმნის შემდეგ, გაიმართება ინტენსიური სემინარი, რომელზეც ბრიტანელი ექსპერტი აღნიშნულ დოკუმენტს წარადგენს.

პროექტი არის ნაწილი ბრიტანეთის საბჭოს ოთხ-წლიანი პროგრამისა - „შეუზღუდავი შესაძლებლობები, სწორი ნაბიჯების გადადგმა“ (2016-2019). პროგრამა „შეუზღუდავი შესაძლებლობები, სწორი ნაბიჯების გადადგმა“ ბრიტანეთის საბჭომ განახორციელა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებსა და უკრაინაში. პროგრამის მიზანი იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხელოვნების სექტორის წახალისება უფრო ღია, ინკლუზიური და შემოქმედებითი საზოგადოების შექმნის მიზნით. ოთხი წლის მანძილზე კარგად გამოიკვეთა ის საჭიროებები და ცოდნის დეფიციტი, რომელიც ხელს უშლიდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხელოვანთა სექტორის განვითარებას. პროგრამის საბოლოო შეფასება გააკეთა დამოუკიდებელმა შემფასებელმა, ჯულიეტ შოფილდმა. შემფასებლის რეკომენდაციები შესაძლოა გაერთიანდეს 3 ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებულ კომპონენტად:

  • განაგრძეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აქტივისტების და ხელოვანების ექსპერტიზის გამოყენება და განვითარება.
  • იპოვეთ სხვადასხვა გზა, რომ დაფინანსების სისტემა გახადოთ უფრო სტრატეგიული, რაც ძალიან დაეხმარება სექტორის სამომავლო განვითარებას.
  • ჩაატარეთ უფრო მეტი ტრეინინგი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხელოვანებს მიეცით პროფესიონალური განვითარების შესაძლებლობა.